Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

1. Postanowienia ogólne i definicje.

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego prowadzonego pod adresem witryny internetowej weryfikacje.com wraz z wszystkimi subdomenami.

1.2. Usługodawcą świadczącym usługi poprzez Portal internetowy weryfikacje.com jest :
IBW GROUP LTD
UNIT 4E ENTERPRISE COURT
FARFIELD PARK
ROTHERHAM
ENGLAND
S63 5DB
Company No. 10806465
Zwany dalej „IBW” lub „Usługodawcą”
Polski adres korespondencyjny: Łódź 90-057, Ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8
Numery kont bankowych należące do Usługodawcy dla dokonywania płatności:

PKO BP: 91 1020 1026 3741 0000 0004 2203

1.3 Pracownikami Usługodawcy są osoby posiadające licencje detektywistyczne oraz wszystkie wymagane prawem uprawnienia, jak również spełniają wszelkie obowiązki przewidziane przepisami ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, w tym posiadają aktualne świadectwa o niekaralności, co zapewnia Usługodawcy możliwość świadczenia usług na najwyższym poziomie. IBW zastrzega sobie prawo zlecania wykonania czynności związanych z realizacją usług podmiotom zewnętrznym nie posiadających takich uprawnień.

1.4. Portalem Internetowym jest witryna internetowa Usługodawcy pod adresem internetowym: weryfikacje.com oraz wszystkie subdomeny;

1.5 Klientem jest – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zlecająca usługodawcy świadczenie usług;

1.6 Konsumentem jest – Klient będący osobą fizyczną Zlecającą Usługodawcy świadczenie usług niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

1.7 Za pośrednictwem Portalu Internetowego weryfikacje.com, IBW prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług konsultingowych skierowaną do Klientów będących konsumentami oraz przedsiębiorcami;

1.8. Kontakt z firmą IBW jest możliwy za pośrednictwem:

E-mail: biuro@weryfikacje.com

lub
kierując korespondencję na adresy:

IBW GROUP LTD Łódź 90-057,
Ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8,

lub
IBW GROUP LTD
UNIT 4E ENTERPRISE COURT
FARFIELD PARK
ROTHERHAM
ENGLAND
S63 5DB

1.9 Wynagrodzenie za świadczenie usług wyrażone jest w złotych polskich i stanowi kwotę do zapłaty, podczas płatności w innych walutach obsługiwanych przez Usługodawcę (EUR i GBP) należy stosować średni kurs NBP z dnia dokonania zakupu usługi;

1.10 Klient zlecając świadczenie usług jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego;

1.11 Zlecenie świadczenia usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

1.12 Przyjmowanie zleceń odbywa się na podstawie wiadomości e-mail lub wiadomości przesyłanych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie weryfikacje.com wraz ze wszystkimi subdomenami;

1.13 Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową – biuro@weryfikacje.com w godzinach pracy biura.

1.14 Usługodawca zobowiązuje się do należytej staranności przy świadczeniu usług.

1.15 Podejmując kontakt telefoniczny z Usługodawcą Klient może ponosić koszty połączeń według stawek operatora.

1.16 Godziny pracy biura są podane na stronie internetowej Usługodawcy.

1.17 Cennik – fragment regulaminu stanowiący jego integralną część, określający ceny opłat zryczałtowanych.

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.1 Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu Internetowego oraz świadczonych usług, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
- posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych;
- posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu;
- aktywne konto poczty e-mail
- oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

3. Zakres świadczonych usług.

3.1 Ceny usług są podane na stronie internetowej Usługodawcy, w formularzu zamówienia, oraz w regulaminie. Rozpoczęcie realizacji usługi następuje po zaksięgowaniu pełnej płatności na koncie bankowym Usługodawcy.

3.2 W ramach Portalu Internetowego oferowane jest świadczenie następujących usług:


Dostępne pakiety inspekcji na miejscu:

- Podstawowy
- Z komputerem
- Pełny pakiet
- Premium

Usługodawca zobowiązuje się wykonać raport i/lub konsultację na podstawie informacji dostarczonych przez podmiot, który wykonał inspekcję pojazdu na zlecenie IBW zgodnie z zakresem podanym w opisie wybranego pakietu znajdującym się na portalu internetowym z należytą starannością. Zawsze jednak raport jest subiektywną opinią i nie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakupu bądź odstąpienia od zakupu pojazdu.

3.3 Przykładowe raporty końcowe przedstawione na stronie internetowej Usługodawcy mają charakter poglądowy, a rzeczywiście sporządzone raporty mogą odbiegać pod względem wizualnym oraz merytorycznym od przedstawionych wzorów.

3.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji całości zlecenia bez podawania przyczyny, w takiej sytuacji Zleceniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu 24 godzin od złożenia zlecenia, a Zleceniodawca otrzyma pełny zwrot zapłaconej kwoty.

3.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi inspekcji na miejscu przez podmiot wykonujący tę czynność na zlecenie IBW w przypadku uniemożliwienia oględzin przez właściciela lub posiadacza pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych, bądź niepełnych danych przez Klienta, lub z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W takim przypadku zwrot za opłacony pakiet lub jego część jest nienależny.

3.6 W przypadku, gdy właściciel lub posiadacz pojazdu nie wyrazi zgody na wykonanie oględzin pojazdu, lub oferta sprzedaży auta jest nieaktualna, Klient w ramach już dokonanej zapłaty może wskazać inny pojazd do oględzin w okresie do 90 dni od złożonego zlecenia. Po tym czasie klient nie może ubiegać się o zwrot wpłaconych środków.

3.7 Usługodawca podejmuje czynności związane z realizacją usług bezzwłocznie w toku normalnych procedur. Nie dotrzymanie czasu standardowego podanego w opisie oferty nie może być przedmiotem reklamacji i ubiegania się o zwrot środków lub żądaniem zmiany pojazdu do weryfikacji, gdyż wiele czynników mających na to wpływ jest poza kontrolą Usługodawcy np. brak czasu na udostepnienie pojazdu do oględzin przez sprzedającego w zaproponowanym terminie, czynniki losowe, brak dostępności kanału/podnośnika, komplikacje logistyczne.

3.8 Klient ma możliwość zlecenia dodatkowych usług nieobjętych zakresem pierwotnego zlecenia za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia ustalonego z Usługobiorcą według w/wym. cennika. Usługodawca każdorazowo przed wykonaniem czynności wiążących się z koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia uzyska na to zgodę Klienta.

3.9 Klient tylko po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą może być obecny podczas wykonywania oględzin przez Specjalistę, w takim przypadku nie zostaje sporządzony raport z przeprowadzonych czynności, ani dokumentacja fotograficzna. Klient uzyskuje konsultację na miejscu ze Specjalistą na temat ujawnionego stanu technicznego pojazdu zgodnie z zakupionym pakietem weryfikacji.

3.10 Raport z przeprowadzonych oględzin i opisem stanu technicznego pojazdu zostanie przekazany Klientowi po zaksięgowaniu całości zapłaty na koncie IBW zgodnie z cennikiem pakietów podanym na stronie Usługodawcy.

3.11 Raport jest sporządzany i wysyłany bezzwłocznie po wykonaniu oględzin w toku normalnych czynności nie później niż do godziny 12:00 następnego dnia roboczego.

3.12 Klient nie może zmienić pierwotnie wskazanego samochodu do weryfikacji w momencie kiedy realizacja zlecenia została rozpoczęta.

4. Sposoby płatności

4.1 Płatność za Zlecone usługi może być realizowana za pośrednictwem systemów PayU lub na numery kont IBW Group LTD. Dla przelewów:

PLN: 91 1020 1026 3741 0000 0004 2203

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Do świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę wystarczającym jest podanie przez Klienta
Elektronicznego adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz aktualny link do ogłoszenia sprzedającego.

6.2. W związku ze Zleceniem Usługodawcy świadczenia Usług Klient nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych osobowych, w szczególności Usługodawca nie weryfikuje czy adres e-mail zostało założone na prawdziwe dane osobowe Klienta. Z uwagi na charakter świadczonych usług Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

6.3 W przypadku przekazania Usługodawcy jakichkolwiek danych osobowych dane te są przetwarzane przez IBW i przechowywane w zbiorze danych IBW z siedzibą:
IBW GROUP LTD
UNIT 4E ENTERPRISE COURT
FARFIELD PARK
ROTHERHAM
ENGLAND
S63 5DB
Company No. 10806465

6.4. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom bez zgody Klienta.

6.5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikowania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, a także żądania na piśmie ich usunięcia z bazy danych.

6.6. Powierzone Usługodawcy dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zlecenia i są zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

6.7. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej na rzecz Klienta drogą elektroniczną Usługodawca nie będzie przetwarzać jego danych osobowych za wyjątkiem przypadków określonych w art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Tajemnica Przedsiębiorstwa

7.1 Informacje dotyczące działalności IBW Group LTD, właściciela portalu weryfikacje.com wraz z subdomenami przesyłane pocztą oraz pocztą elektroniczną stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata. Udostępnianie, ujawnianie, kopiowanie, zarówno w całości jak i w części informacji zawartych w treści korespondencji oraz w protokołach z rekonstrukcji stanu faktycznego pojazdu oraz w protokołach z inspekcji na miejscu jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. W przypadku pytań, wątpliwości Klient w pierwszej kolejności powinien skontaktować się po przez e-mail z pracownikiem Usługodawcy, który pomoże rozwiązać problem.

8.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy świadczeniu usług, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia w którym został wysłany raport z weryfikacji i dochodzić roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.

8.3. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być składane wyłącznie
drogą mailową na adres: reklamacje@weryfikacje.com lub na adres korespondencyjny firmy, lub adres siedziby firmy.


8.4. Klient w reklamacji powinien wskazać:
- dane pozwalające zidentyfikować Zlecenie , w szczególności numer zlecenia.
- przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,
- dane kontaktowe (np. adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w toku rozpoznawania reklamacji.

8.5. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

8.6. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 30 dni od momentu jej zgłoszenia.

8.7. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres, zgodnie z jego decyzją.

9. Rozwiązanie umowy

9.1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą mailową w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać wysłane na adres Usługodawcy przed upływem wskazanego powyżej terminu. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.2. Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Usługodawcę świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Udzielenie zgody jest równoznaczne z utratą przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy z chwilą przystąpienia przez Usługodawcę do wykonania usługi.

9.3. Konsument wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Udzielenie zgody jest równoznaczne z utratą przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia dostarczania treści cyfrowych przez Usługodawcę.

9.4. Klient może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów. Klient może wykorzystać „Formularz wypowiedzenia umowy” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

9.5. W przypadku wypowiedzenia zlecenia przez Klienta Usługodawca jest uprawniony do zachowania wynagrodzenia w części odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom. Kwotę wynagrodzenia oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem zryczałtowanych cen poszczególnych etapów realizacji zlecenia wg punktu 12 niniejszego regulaminu.

9.6. W przypadku wypowiedzenie umowy Usługodawca jest zobowiązany wydać Klientowi wszystkie dotychczasowe efekty swoich prac.

9.7. Klient traci prawo wypowiedzenia umowy z chwilą wykonania przez Usługodawcę całej usługi.

10. Ograniczenia odpowiedzialności.

10.1. Usługodawca oświadcza, że wyniki świadczonych przez niego Usługi „weryfikacji przed wyjazdem” są uzyskiwane przy wykorzystaniu aktualnych metod badawczych, w szczególności logiki, znajomości badanego zjawiska, psychologii śledczej, taktyki oraz techniki przesłuchań (wywiadu), oceny szczerości i wiarygodności wypowiedzi pozwalających na uzyskanie wiarygodnego wyniku. Usługodawca nie odpowiada za zgodność wyników świadczonych usług z rzeczywistością.

10.2. Umowa świadczenia usług zawierana z Usługodawcą jest umową starannego działania a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta udostępnionych mu informacji, przekazanych mu w jakiejkolwiek formie.

10.3. Usługodawca nie odpowiada za prawdziwość informacji przekazanych przez Zleceniodawcę.

10.4. Usługodawca nie odpowiada za wyrządzone szkody i inne skutki wynikające z udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, linków do adresów internetowych, loginów i haseł dostępu do przekazywanych materiałów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia.
Usługodawca zapewnia Klientowi dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez niego środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione.

10.5. Specjaliści wykonujący czynności w ramach realizacji zlecenia zobowiązani są przygotować Raport z należytą starannością. Raport jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie technicznym pojazdu, nie może być jednak traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu badanego Pojazdu.

10.6 Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby opisać stan techniczny Pojazdu w możliwie rzetelny sposób. Badanie stanu technicznego pojazdu dokonywane jest przez specjalistę na moment dokonywania oględzin przy pomocy dostępnych mu narzędzi w ramach zleconego pakietu weryfikacji. Usługodawca zastrzega, że w oparciu o środki i narzędzia dostępne podczas oględzin wykrycie wszystkich usterek pojazdu może nie być możliwe.

10.7 Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu Pojazdu po zapoznaniu się treścią Raportu, gdyż Raport stanowi jedynie opinię na temat stanu technicznego Pojazdu, wydaną na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia na dzień wykonania oględzin Pojazdu,
niewykonanie zakupionego pakietu weryfikacji spowodowane przeszkodą niezależną od usługodawcy, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza,
niewskazanie w Raporcie wad ukrytych Pojazdu,
zmiany zaistniałe w Pojeździe (w tym usterki i wady) po wykonaniu Usługi,
skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd,
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Klientem umowy, jeśli jest ono następstwem Siły Wyższej.

10.9 Usługodawca zastrzega, iż nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących Pojazdu będącego przedmiotem oceny stanu technicznego.

10.10 Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie danej Usługi w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do 50% Ceny tejże Usługi.

11. Zarządzanie danymi osobowymi.

11.1 Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług zgodnie z Postanowieniami niniejszego regulaminu oraz umową zawartą z Klientem jest IBW GROUP LTD, UNIT 4E ENTERPRISE COURT, FARFIELD PARK, ROTHERHAM, ENGLAND, S63 5DB, Company No. 10806465.

11.2 Przedstawicielem/Przedstawicielami Administratora Danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych są: Grzegorz Marciniak mail: grzegorz@weryfikacje.com

11.3 Pozyskiwane Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji umowy.

11.4 Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędny dla realizacji wyżej określonych celów przetwarzania, za wyjątkiem danych niezbędnych dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami cywilnoprawnymi – do czasu upływu okresu przedawnienia.
11.5 Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotu przetwarzającego, tj. podmiotu zajmującego się hostingiem strony Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa.

11.6 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

11.7 Prawo do cofnięcia zgody przysługuje o ile przetwarzanie danych opiera się na podstawie Pani/Pana zgody i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem,

11.8 Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy,

11.9 Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu,

11.10 Podanie przez Klienta danych osobowych nie jest wymagane, jednak podanie przez
Klienta danych osobowych w zależności od rodzaju umowy może być warunkiem jej zawarcia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody w trakcie realizacji umowy może uniemożliwić jej wykonanie przez Administratora.

11.11 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego,

11.12 Administrator w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje ich profilowania

12. Cennik opłat zryczałtowanych. Opłaty te naliczane są w przypadku rozliczenia zwrotu na rzecz klienta w przypadku, gdy klient wypowiedział umowę zanim została zrealizowana w całości.

- otwarcie zlecenia – prace biura związane z przygotowaniem zlecenia do przekazania specjaliście terenowemu – 200zł
- praca logistyki – pierwsze przypisanie specjalisty do realizacji zlecenia, zarezerwowanie terminu w grafiku specjalisty – 200zł, każda następna praca logistyki w tym zakresie - 50zł
- umówienie się specjalisty ze sprzedającym na oględziny pojazdu – 30zł
- dojazd specjalisty na miejsce – 2zł za 1km (opłata rozliczana wg. faktycznie przejechanych kilometrów specjalisty na miejsce oględzin i z powrotem).
- wystawienie faktury 5 zł
- opłata za przyspieszoną realizację – w przypadku wykupienia pakietu premium lub dokupienia usługi przyspieszonej realizacji nie podlega zwrotowi. W pakiecie premium stanowi równowartość kwoty 100zł
- opłata za natychmiastową realizację po weryfikacji pojazdu nie podlega zwrotowi,
- opłata za wykupienie raportu VIN nie podlega zwrotowi.
13. Postanowienia końcowe.

13.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

13.2 Zmiany regulamin wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu na stronach serwisu.

13.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

13.4. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–Adresat
IBW GROUP LTD
Łódź 90-057,
Ul. Sienkiewicza 85/87,
piętro XI lok. 8
lub
e-mail: biuro@weryfikacje.com
–Ja/My(*) niniejszym wypowiadam umowę o świadczenie następującej usługi[w tym miejscu należy określić przedmiot umowy o świadczenie usług]
–Data zawarcia umowy
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–Adres konsumenta(-ów)
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
WZÓR FORMULARZA WYPOWIEDZENIA UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wypowiedzenia umowy)
– Adresat
IBW GROUP LTD
Łódź 90-057,
Ul. Sienkiewicza 85/87,
piętro XI lok. 8
lub
e-mail: biuro@weryfikacje.com
–Ja/My(*) niniejszym wypowiadam umowę o świadczenie następującej usługi[w tym miejscu należy określić przedmiot umowy o świadczenie usług]
–Data zawarcia umowy
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–Adres konsumenta(-ów)
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
envelopephone-handsetmap-marker
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}